قوانین و شرایط استفاده از بلدراه

بلدراه یک پلتفرم برای معرفی افراد حقیقی و حقوقی نیازمند مشاوره به مشاوران است. مسئولیت هماهنگی مربوط به برگزاری جلسات با بلدراه و مسئولیت کیفیت و برگزاری جلسات مشاوره با مشاوران محترم است.

به زودی شرح کاملتری از شرایط و قوانین در این صفحه منتشر خواهد شد.